وركشاپ معماري داخلي
وركشاپ معماري داخلي

معماری داخلیسالهاست كه معماران وظيفه زيباسازي نماي بيروني و داخلي ساختمان ها را دارند.مبحث معماري داخلي طي سالهاي اخير بسيار داغ شده است.در واقع،معماری داخلی با تمركز بر زيبايي و درهم آميزي هنر و علم فضای داخلی ساختمان های مختلف از قبيل خانه ها، ادارات و یا سایر فضاهای داخلی را بازسازی و قابل سكونت […]